Velkommen    l    CHNF overvåger og undersøger Ertholmenes unikke natur

alk3k-07563
blaahals3436a
fuscatus22324
groenfroe7559
loevs208_ad
lomvier8548
gsael1046
canus03932
hvidhalset_flues333560
d2362
hvidhflue0820

Velkommen til Christiansøs Naturvidenskabelige Feltstation (CHNF)


Et medlemskab af CHNF koster kun 150 kr. om året.


Du støtter ringmærkningen af småfugle og beskyttelsen og overvågningen af Ertholmenes natur. Vi håber at kunne fortsætte aktiviteterne i EFTERÅRET 2021 (også de guidede ture ved nettene), men økonomien er trang, så hvert et medlemskab tæller.


Benyt "Bliv Medlem"-knappen her på siden.


Udover medlemskaberne er det også muligt at donere et beløb til Feltstationen, der vil gå direkte til at vi kan hverve ringmærkere til efteråret.


Benyt "Donér"-knappen her på siden.


Vi håber på din hjælp, så vi kan fortsætte det gode arbejde med at ringmærke småfugle og overvåge Ertholmenes fugle og natur (herunder edderfuglene) i 2021, hvor vi håber at kunne gå i gang allerede 1/8 2021!


Videnskabeligt    l    Et enestående langtidsstudie af Danmarks eneste større alkekoloni


Resultaterne af Peter Lyngs´ 29 år lange studie af alkekolonien ved Danmarks østligste udpost er i september 2020 offentliggjort i Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift, DOFT. Læs hele pressemeddelsen her >>


Læs artiklen i DOFT her >>

Læs appendix til artiklen her >>Store fugledage   l  Tusinder af trækfugle raster hvert forår og efterår på Ertholmene


Christiansø passeres hvert år af store mængder trækfugle. Som på andre trækfuglelokaliter har vejret stor indflydelse på artsfordelingen og antallet af fugle. Den 15. oktober 1982 bogførtes lidt over 100.000 fugle; blandt andet 70.000 trækkende kvæker- og bogfinke, 15.000 rastende rødhalse og hele 10.000 fuglekonger. Flere store fugledage præsenteres her: Rapport (.docx) >>


Flere artikler om fuglene på Ertholmene kan læses i vores arkiv her: Viden & Data >>

Fremtiden     l   Bestyrelsen har konstitueret sig med nye folk og udarbejdet et katalog med ideer, mål og visioner


Mange rammer og aktiviteter forsøger vi at fastholde uændrede. Feltstationen har altid været omdrejningspunkt for opmærksomhed fra mange forskellige parter. Interessen omfatter alt fra overvågning af ederfugle, alke, måger og øvrige ynglefugle, småfugleringmærkning, sjældne trækgæster, videnskabelige studier af fuglenes orienteringsmekanismer og fuglebårne sygdomme, engagement i turismen, deltagelse i skoletjenesten, citizen science og meget andet.

Vi vil fortløbende offentliggøre ideer og tiltag her på siden.
Nekrolog   l   Peter Lyngs


3. august 1953 - 14. november 2019


Siden Peters død i 2019 har meget stået stille på Christiansø, men fuglene fortsætter med at trække og yngle, og feltstationens aktiviteter kommer med tiden op i gear igen. Ikke mindst småfugleringmærkningen, som primært Mikkel Lausten (og Anton Herrig Liebermann) har forestået i foråret 2020, bidrager til, at aktiviteterne fortsætter. Peter har vi ikke glemt, og her kan du læse Anders Mosbech og Mads Bunchs nekrolog bragt i Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift.


Læs nekrologen her >>

Alkemisten   l   Oluf Lou´s portræt af Peter Lyngs


Viden & Data     |     Der er registreret 28 arter af dagsommerfugle på Ertholmene


De fleste arter er tilfældige trækgæster, men 10 arter besøger øerne regelmæssigt og flere arter yngler hvert år, heriblandt de tre arter af kålsommerfugle; lille- stor- og grønåret kålsommerfugl.  Rapport over 

dagsommerfuglene på Ertholmene >>

Græsholmen    l    Et foranderligt plantesamfund


Floraen på Græsholmen har de sidste hundrede år undergået store forandringer. Det viser undersøgelser fra 1902-03, 1937, 1964 og sidst fra 1992-2012, hvor Lars Abrahamsen fra Christiansø Feltstation årligt har foretaget botaniske registreringer.


I 1902-03 fandtes der 56 plantearter på Græsholmen, i 1992-93 64 - men kun 12 arter er fælles for de to undersøgelser. Med andre ord er 80% af arterne forskellige, en meget iøjnefaldende ændring i løbet af de 90 år. Kun 4 arter er fælles for de fem undersøgelser: Krybhvene, Fløjlsgræs, Almindelig Kvik og Enårig Rapgræs.


Hvad er der sket på Græsholmen? Endnu i 1920erne fandtes der tjørnetræer (Hvidtjørn), vedbend, pilekrat og store brombærkrat. Øens eneste egentlige ferskvandsdam Sumpen havde stadig åben vandflade, og vandplanter som fx Liden Andemad. Omkring 1965 var vandhullet groet til, der var hverken tjørnetræer eller vedbend tilbage, og kun få brombærkrat. Og Fløjlsgræs udgør nu den mest dominerende plante. (LA)

Forskerophold  l Videnskabelige undersøgelser


Feltstationen råder over Møllehuset, som ligger på den sydlige del af Christiansø. Huset danner ramme om CHNF's naturvidenskabelige aktiviteter, herunder rutinemæssig overvågning af og forskning i Christiansøs natur.

Læs om forskerophold her  >>

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

Sibirisk Jernspurv (Prunella montanella). Første fund i Danmark var på Christiansø 5. oktober 1992.

Viden & Data  Ringmærkning

Data fra den standardiserede ringmærkning på Christiansø blev brugt i nogle af de første studier, der kunne påvise store skift i træktiderne som følge af klimaændringer. En lang række videnskabelige publikationer i velansete internationale tidsskrifter har siden fulgt. Visioner for ringmærkningen vil vi snarest offentliggøre her på siden. (AT)

Buskrørsanger (Acrocephalus dumetorum). Invasion af denne sjældne sanger i sommeren 2020.

Formidling


Ringmærker Anton Liebermann har i efteråret 2021 undervist eleverne på Christiansø Skole om fugle og ringmærkning.


Anton underviser1
Anton underviser2


Ringmærkning i 2022


Ringmærkningen har kørt på fornemmeste vis hele forår og efterår 2021 ved Anton Liebermann og Alexandra Buxton.

vi håber at kunne fortsætte samarbejdet i 2022. Derfor kan vi stadig bruge din hjælp. Bliv medlem og/eller doner et beløb, så vi kan fortsætte det fine arbejde i 2022!

Følg os også på Facebook

Ederfugletællingerne 2022

Der er optalt 958 rugende ederfugle i 2022 

- det er 17 reder færre end sidste år, men     bestanden vurderes som uændret.


Læs nyhedsbrevet her >>

Skægmejse


Gråsæler  l   En rødlisteart


Op til 470 dyr er talt på Ertholmene. Tidligere en sjælden gæst, der i de seneste år er blevet ret almindelig. Gråsælen er rødlistet som akut truet.

Den danske Rødliste >>

Lundsanger     l     En sjælden dansk ynglefugl


I 2020 blev årets første lundsanger på Christiansø registreret d. 24. maj (MTK).


Lundsangeren, der er en relativt sjælden fugl i Danmark (arten blev eksempelvis registreret på færre end ti danske lokaliteter uden for Bornholms Amt i 2019), yngler normalt i Østeuropa og tilhører slægten Phylloscopus, som også omfatter vores almindelige gransanger og løvsanger.

Arten overvintrer i Indien og Sydøstasien, og i forår med kraftig sydøstenvind, når arten ankommer fra sit vinterkvarter, overflyver den ynglepladserne i Polen og Baltikum og havner på Christiansø.


I takt med stigende forårstemperaturer har arten ekspanderet sit yngleområde ind i Vesteuropa. Det første fund herhjemme er fra Als, 1952. Det første dokumenterede ynglefund er fra 1990 på Christiansø. Siden er 1-4 par registreret ynglede årligt. Den 1. juni 2020 blev der set hele 5 lundsangere på Christiansø. (DOF/Dofbasen)

Brun løvsanger (Phylloscopus fuscatus). Første fund i Danmark var på Christiansø 22. oktober 1980.

Lomvier og alke   l   En unik fuglekoloni i Danmark


Artikler om alkefuglene på Græsholmen her >>


Feltstationen tager imod forskere   |    Send  os din ansøgning   


CHNF samarbejder med og støtter forskere med interesse i dyr og natur på Ertholmene. Vi yder mod honorarer konsulentbistand eller praktisk assistance i forbindelse med projekter, som falder inden for foreningens formål. Ønskes konsulentbistand, praktisk vejledning eller lignende i forbindelse med et projekt, indsendes en skriftlig ansøgning til bestyrelsen sammen med en projektbeskrivelse med oplysning om, i hvilken periode projektet finder sted. Denne ansøgning sendes til chroe.feltstation@gmail.com

Tilbageblik   l   Mindeværdige øjeblikke og historier

fra felten

I England er ornitologer så glade for deres første fund af den egyptiske natravn, at de har rejst en mindesten. Den står i Nottinghamshire, hvor A. Spinks skød fuglen d. 23. juni 1883. Læs historien her >> Siden har englænderne haft en soloobs i Dorset, d. 10. juni 1984. På Christiansø har vi ikke en mindesten for den ægyptiske natravn (endnu!), men arten er fortsat så sjælden i Nordeuropa, at kun et fund i hhv. Tyskland og Sverige er registreret til dato. Sidstnævnte fugl (i øvrigt af den østlige nominat-race C. ae. saharae) optrådte i en anden stor lomviekoloni i Østersøen, Store Karlsö, på Gotland d. 21.- 22. maj 1972. Hunnen, der opholdt sig på Christiansø i perioden 29. maj – 18. juni, blev fanget og ringmærket samme dag som den blev opdaget af John Faldborg og Peter Lyngs. (MIF/ABK)


Kære alle feltornitologer.

Husker I historierne om de sjældneste af de sjældne fund på Christiansø, så skriv gerne den lille historie, eller send os info og data på fundet, så præsenterer vi observationen her som et mindeværdigt  tilbageblik. Det behøver ikke kun omhandle fugle, også planter, pattedyr, fisk, padder, krybdyr og insekter har interesse.   

Fuglefolk    |    CHNF på de sociale medier

Facebook findes siden Christiansø Fuglestation med ca. 300 medlemmer. Siden administreres af Kim Liljehult og omhandler alt aktuelt omkring fugle og fuglefolk på Ertholmene. Her findes også mange gamle billeder og mindeværdige historier om livet blandt ringmærkere, feltornitologer og de lokale. CHNF benytter siden til at offentligøre stort og små fra foreningen.

Twitter er primært henvendt informationer og nyheder af international karakter.